Commit 77dcd805 authored by Hamlet Muradyan's avatar Hamlet Muradyan
Browse files

Fix(readme): Fix repo path

parent 4dad54de
......@@ -11,7 +11,7 @@
Այս պահին ցանկացած անձ կարող է ներբեռնել հավելվածը, փորձարկել, անհրաժեշտության դեպքում կատարել առաջարկներ և դիտողություններ:
Ցանկացողները կարող են մասնակցել զարգացմանը՝ Pull request-ներ ուղարկելով GitHub-ի այս Repository-ին՝ [https://github.com/X-TECH/app16-backend](https://github.com/X-TECH/app16-backend)
Ցանկացողները կարող են մասնակցել զարգացմանը՝ Pull request-ներ ուղարկելով GitHub-ի այս Repository-ին՝ [https://github.com/X-TECH/app16-ios](https://github.com/X-TECH/app16-ios)
## Նախագծի մշակման մասնակիցներ՝
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment