Commit 4dad54de authored by Hamlet Muradyan's avatar Hamlet Muradyan
Browse files

Feat(readme): Add contribution information

parent 21792a3e
......@@ -9,14 +9,16 @@
Համակարգը տեղադրում ենք բաց կոդերով՝ անշահախնդիր տրամադրելով այն պետությանը և IT համայնքին հետագայում զարգացնելու ու ավելի ֆունկցիոնալ գործիք դարձնելու համար։
Այս պահին ցանկացած անձ կարող է ներբեռնել հավելվածը, փորձարկել, անհրաժեշտության դեպքում կատարել առաջարկներ և դիտողություններ: Մոտ օրերս այն հասանելի կլինի նաև այլ ծրագրավորողների կողմից լրացումներ կատարելու համար։
Այս պահին ցանկացած անձ կարող է ներբեռնել հավելվածը, փորձարկել, անհրաժեշտության դեպքում կատարել առաջարկներ և դիտողություններ:
Ցանկացողները կարող են մասնակցել զարգացմանը՝ Pull request-ներ ուղարկելով GitHub-ի այս Repository-ին՝ [https://github.com/X-TECH/app16-backend](https://github.com/X-TECH/app16-backend)
## Նախագծի մշակման մասնակիցներ՝
* Արման Աթոյան
* Համլետ Մուրադյան
* Համլետ Մուրադյան ([@mhamlet](https://github.com/mhamlet))
* Դավիթ Կամավոսյան
* Գրիգոր Աղաբալյան
* Գրիգոր Աղաբալյան ([@Aghabalyan](https://github.com/Aghabalyan))
* Մանե Պողոսյան
* Ռոբերտ Աբազյան
* Հայկ Ասլանյան
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment